Mateřská škola

Mateřská škola na ulici Stanislava Manharda je součástí Střední školy, Základní školy a Mateřské školy Prostějov, Komenského 10. Olomoucký kraj, jako zřizovatel, investoval v roce 2018 roce do realizace úsporných opatření na budovách školky 16 813 601,- korun. Celkem 14 speciálních pedagogů a 7 asistentů pedagoga vzdělává děti se zdravotním postižením, jako jsou vady řeči, zraku, sluchu, mentální postižení, autismus a více vad. Školka má ve školním roce 2022/2023 otevřen 7 tříd a celkem 75 žáků. Mateřinku rovněž navštěvují děti s hyperaktivitou, cystickou fibrózou nebo diabetem.

Provozní doba školky je stanovena od pondělí do pátku od 6.30 do 16.30 hodin. Všechny třídy pracují podle Školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, ve kterém se vzájemně prolínají všechny výchovné činnosti, a jenž je upraven pro potřeby dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Při výchově a vzdělávání pedagogové dbají na individuální přístup s respektováním schopností dítěte, s cílem dosáhnout co nejlepší přípravy na vstup do základní školy.

K nápravě řeči je denně s dětmi prováděna kolektivní a individuální logopedická péče (zajišťuje kvalifikovaný učitel – logoped), gymnastika mluvidel, cvičení fonematického sluchu, rozvoj slovní zásoby atd. Náprava řeči se provádí jak u logopedického zrcadla, tak občas i u počítače, s využitím speciálních vzdělávacích programů (Speech viewer III).

K nápravě zrakových vad používáme pleoptické a ortooptické přístroje a jiné zrakově stimulační pomůcky. Jednou týdně do našeho zařízení dochází zdravotní sestra z očního oddělení prostějovské nemocnice.

Děti s mentálním či kombinovaným postižením rovněž využívají denně celou škálu hraček, pomůcek a nástrojů, které slouží k jejich komplexnímu rozvoji.

Škola rovněž úzce spolupracuje s pedagogicko-psychologickou poradnou, se speciálně-pedagogickými centry (pro vady řeči, zraku a mentálně postižené), odbornými lékaři (foniatr, neurolog, oční lékař, psycholog….). Rodiče mají možnost se zúčastňovat odborných konzultací, jenž jim velice ochotně zprostředkují naši zaměstnanci, speciální pedagogové. V areálu mateřské školy se nachází prostorná školní zahrada s odpovídajícím vybavením pro hry a relaxaci.

Naše speciální mateřská škola nabízí i celou řadu nadstandardních aktivit, jenž mohou děti absolvovat:

– předplavecký výcvik

– pracovní terapie v keramické dílně

– divadelní a filmová představení, výstavy

– hippoterapie, canisterapie

– výtvarné soutěže

– sportovní odpoledne

– solná jeskyně

– muzikoterapie

– výlety

– grafomotorický kurz pro rodiče a předškoláky

– Mikulášské a vánoční besídky

– oslavy Dne matek a Dne dětí (karneval)

– Drakiáda, Pálení čarodějnic, festival Mateřinka

– návštěvy základních škol s předškoláky