Úřední deska

Úřední deska

Název subjektu

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10

Důvod a způsob založení

Založena na základě zřizovací listiny č. j. 1615/2001 ze dne 28. 9. 2001 jako příspěvková organizace s hlavními předměty činnosti: poskytování výchovy a vzdělání a to předškolního, základního a středního, zabezpečení ubytování a stravování žáků a provozování školní družiny. Zřizovatelem je Olomoucký kraj.

Organizační struktura
Organizační jednotky

1. Mateřská škola IZO 103019677, kapacita 80, adresa St. Manharda 30, 796 01 Prostějov

2. Základní škola IZO 102591857, kapacita 236, adresa Komenského 10, 796 01 Prostějov

3. Střední škola IZO 000840120, kapacita 154, adresa Komenského 10, 796 01 Prostějov

4. Školní družina IZO 110022238, kapacita 66, adresa Komenského 10 a Tetín 3, 796 01 Prostějov

5. Internát IZO 110022246, kapacita 36, adresa Tetín 3, 796 01 Prostějov

6. Školní jídelna – výdejna IZO 150069243, kapacita 132, adresa St. Manharda 30, 796 01 Prostějov

Kontakty

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10

Komenského 10, 796 01 Prostějov

webové stránky: www.sezampv.cz

tel.: 582 345 868

e-mail: reditel@sezampv.cz

datová schránka: 2x6fdsv

Ředitelka školy: Mgr. Pavlína Jedličková, MBA, tel. 727 989 855

Statutární zástupce ředitelky: Mgr. Tomáš Jachník, tel. 724 101 563, statzastupce@seznam.cz

Zástupce ředitelky: Mgr. David Műller, tel. 775 146 190, zastupce@sezampv.cz

Zástupkyně ředitelky: Mgr. Monika Švécarová, tel. 773 185 100, monikapva@seznam.cz

Výchovný poradce: Mgr. Věra Vysloužilová, tel. 723 006 674, veravyslouzilova@centrum.cz

Metodik prevence: Mgr. Pavel Vymazal, tel. 777 857 474, pavelvymazal@seznam.cz

Bankovní spojení

KB Prostějov, č.ú. 25238701/0100

Výroční zpráva

Výroční zpráva za rok 2022/2023

Žádosti o informace

Adresa: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10

Komenského 10, 796 01 Prostějov

E-mail: reditel@sezampv.cz

Datová schránka: 2x6fdsv

Příjem žádostí, podnětů a stížností, whistleblowing

Adresa: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10

Komenského 10, 796 01 Prostějov

E-mail: statzastupce@seznam.cz

Tel. 724 101 563

Datová schránka: 2x6fdsv

Pověřenec GDPR

Mgr. Tomáš Jachník, statzastupce@seznam.cz, tel. 724 101 563

Opravné prostředky

Odvolání proti rozhodnutí se podává prostřednictvím ředitelky školy ke Krajskému úřadu Olomouckého kraje, odbor školství a mládeže (Jeremenkova 40a, 779 0 Olomouc) do 15 dnů od vydání rozhodnutí.

Adresa: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10

Komenského 10, 796 01 Prostějov

E-mail: reditel@sezampv.cz

Datová schránka: 2x6fdsv

Úhrady za poskytování informací

Ředitelka školy bude požadovat úhradu skutečných nákladů spojených s vyhledáváním informací, pořízením kopií, opatřením technických nosičů dat a s odesláním informací žadateli. Žadateli na jeho žádost potvrdí předpokládanou výši úhrady nákladů. Tento pokyn se nevztahuje na zákonné zástupce žáků, kteří požadují informace o škole (vzdělávací program, učební plány, koncepce školy, organizační struktura) a o výsledcích žáků ve výchovně vzdělávacím procesu.

Poskytování informacípoznámkaCena v Kč
kopírováníA41.50,-
TiskA43,-
Vystavení duplikátu vysvědčení 100,-
Telekomunikační poplatky dle platných tarifů
Poštovné dle platných tarifů
Nahlížení do spisů a vnitřních dokumentů školy zdarma
Předpisy

1. Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění

2. Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění

3. Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů v platném znění

4. Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění

5. Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění

6. Nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické, přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků, v platném znění

7. Vyhláška MŠMT č 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, v platném znění

8. Vyhláška MZd č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti v platném znění

9. Vyhláška MZd č. 108/2001 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na prostory a provoz škol, předškolních zařízení a některých školských zařízení, v platném znění

10. Vyhláška MŠMT č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy, v platném znění

11. Vyhláška MŠMT č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku, v platném znění

12. Vyhláška MŠMT č. 17/2005 Sb., o podrobnějších podmínkách organizace České školní inspekce a výkonu inspekční činnosti, v platném znění

13. Vyhláška MŠMT č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, v platném znění

14. Vyhláška MŠMT č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů, v platném znění

15. Vyhláška MŠMT č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, v platném znění

16. Vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, v platném znění