ZŠ speciální

Základní škola speciálníse sídlem na adrese Tetín 7 je součástí SŠ, ZŠ a MŠ Prostějov, Komenského 10 od 1.1.2015.  Dříve působila jako součást zařízení SŠ, ZŠ a DD Prostějov. Vzdělává žáky se středně těžkým a těžkým mentálním postižením, souběžným postižením více vadami a žáky s poruchami autistického spektra v rozsahu povinné školní docházky.

V současné době má škola 6 tříd. Ve všech třídách se žáci vzdělávají dle Školního vzdělávacího programu pro základní školu speciální s motivačním názvem „Je nám spolu dobře“, dle plánů osobnostního rozvoje, které vycházejí z uvedeného vzdělávacího programu.

K žákům je maximálně uplatňován individuální přístup, snažíme se vytvářet příjemné a podnětné prostředí, aby se žáci cítili ve škole jako doma. V průběhu školního roku nabízíme různé aktivity v rámci jednotlivých tříd i celé školy, které jsou stmelujícím prvkem a bezpochyby přispívají k celkovému dobrému klimatu školy. Při všech činnostech klademe důraz na spolupráci, kamarádství a chuť vzájemně si pomáhat a neustále dotvářet pěkné prostředí školy.

V rámci celého výchovně vzdělávacího procesu je naším hlavním cílem podpořit komplexní rozvoj osobnosti každého žáka a současně podpořit u každého žáka dosažení co nejvyšší míry samostatnosti v situacích běžného dne i při samotné realizaci každodenních činností. Také se snažíme umožnit všem žákům prožívat radost, potěšení a uspokojení z jednotlivých činností, ze svých vlastních pokroků a ze spolupodílení se na společných aktivitách.

K pravidelným aktivitám školy patří:
– návštěvy divadelních a filmových představení, botanické zahrady Petra Albrechta, dopravního hřiště, sportovních akcí, výstav a vzdělávacích programů, realizovaných jinými kulturními a vzdělávacími institucemi (Ekocentrum Iris, Muzeum a galerie v Prostějově s astronomickým oddělením – Hvězdárna, Městská knihovna Prostějov, Policie ČR……)
– koncerty žáků a studentů uměleckých škol (Pěvecký sbor Múzy při GJW Prostějov, ZUŠ Vladimíra Ambrose Prostějov, Škola popového zpěvu Olomouc)
– projektové dny – Dílničky, školní výlety, škola v přírodě, účast ve výtvarných soutěžích.

V budově školy se nachází tělocvična, keramická dílna, cvičná žákovská kuchyňka s jídelnou, multisenzorická místnost Snoezelen, smyslová místnost, logopedická místnost, počítačový koutek (s možností využít k výuce i tablety), učebna smyslové výchovy sdílená se školní družinou a jedna samostatná místnost školní družiny. Všechny učebny jsou vybaveny žákovskými lavicemi nebo speciálními polohovacími či výškově nastavitelnými stolky a židlemi, speciálními didaktickými pomůckami, audiovizuální technikou, relaxačními koutky a pomůckami. Ve většině tříd je žákům k dispozici interakt. tabule a iPad. V každé pak počítač s připojením na internet. Budova školy je bezbariérová.