Práce ve stravování

65-51-E/02  Práce ve stravování

Školní vzdělávací program je určen zejména pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Příprava zahrnuje teoretické i praktické vyučování (praktické je organizováno formou odborné výuky). Dvouletý obor je koncipován jako profesní příprava pro úsek technologie přípravy jídel, odbytu a obsluhy. Je koncipován tak, aby svou náročností, pojetím a obsahem odpovídal vzdělávání žáků se spec. vzděl. potřebami. Studium je ukončeno závěrečnou zkouškou s výučním listem. Uplatnění absolventa: uplatní se jako pomocný pracovník ve stavovacích službách jako kuchař, v rychlém občerstvení, při přípravě studené kuchyně.