Praktická škola jednoletá

78-62-C/01  Praktická škola jednoletá

Umožňuje střední vzdělávání žákům s různým stupněm mentálního postižení, souběžným postižením více vadami a autismem. Doplňuje a rozšiřuje žákům teoretické i praktické dovednosti získané v průběhu povinné školní docházky.

Do praktické školy jsou přijímání žáci po ukončení povinné školní docházky:

 • v základní škole samostatně zřízené pro žáky se zdravotním postižením
 • v základní škole speciální
 • kteří nezískali základní vzdělání ani základy vzdělání
 • v základní škole a z vážných zdravotních důvodů, které jsou v kombinaci s mentálním postižením, se nemohou vzdělávat na jiném typu školy

Vzdělávání studentů na praktické škole jednoleté je zaměřeno na rozvoj komunikačních dovedností a dosažení nejvyšší možné míry samostatnosti a nezávislosti na péči druhých osob. Poskytuje přípravu na osvojení manuálních dovedností a jednoduchých činností využitelných v oblastech praktického života, které absolventům usnadní integraci do společnosti.

Studium na praktické škole jednoleté je ukončeno závěrečnou zkouškou, která se skládá z části teoretické a praktické. Dokladem o dosažení stupně vzdělání je vysvědčení o závěrečné zkoušce.

Pracovní uplatnění mohou absolventi získat na chráněných pracovištích. Jejich práce je organizována tak, aby odpovídala jejich možnostem a schopnostem.

V tomto školním roce jsou otevřeny 2 třídy Praktické školy jednoleté, které se nacházejí na adrese školy Tetín 7. Žáci jsou vzděláváni podle Školního vzdělávacího programu pro vzdělávání žáků v praktické škole jednoleté s názvem „Je nám spolu dobře“2 a podle plánu osobnostního rozvoje, který vychází ze ŠVP. 

 Zaměření studia: Praktické dovednosti. Výuka je organizována vzhledem k možnostem a schopnostem žáků, při současném respektování jejich individuálních zvláštností.

K pravidelným aktivitám školy patří:

 • návštěvy divadelních a filmových představení, botanické zahrady Petra Albrechta, výstav a vzdělávacích programů, realizovaných jinými kulturními a vzdělávacími institucemi (Ekocentrum IrisMuzeum a galerie v Prostějově s astronomickým oddělením – Hvězdárna, Městská knihovna Prostějov, Policie ČR……)
 • koncerty žáků a studentů uměleckých škol (Pěvecký sbor Múzy při GJW Prostějov, ZUŠ Vladimíra Ambrose Prostějov, Škola popového zpěvu Olomouc)
 • projektové dny – Dílničky, školní výlety, škola v přírodě, účast ve výtvarných soutěžích.

V budově školy se nachází tělocvična, keramická dílna, cvičná žákovská kuchyňka s jídelnou, multisenzorická místnost Snoezelen, smyslová místnost, logopedická místnost, počítačový koutek (s možností využít k výuce i tablety), učebna smyslové výchovy sdílená se školní družinou a jedna samostatná místnost školní družiny. Učebny jsou vybaveny žákovskými lavicemi nebo speciálními polohovacími či výškově nastavitelnými stolky a židlemi, speciálními didaktickými pomůckami, audiovizuální technikou, relaxačními koutky a pomůckami. Ve třídách je k dispozici interaktivní tabule. V každé pak počítač s připojením na internet. Budova školy je bezbariérová.

ALTERNATIVNÍ FORMY VÝUKY

V rámci celého výchovně vzdělávacího procesu postupně směřujeme k naplňování systému ucelené rehabilitace  – komplexní péče o žáky se zdravotním postižením. Jednotlivé metody a přístupy volíme s ohledem na individuální možnosti a potřeby žáků.

ALTERNATIVNÍ VÝUKOVÉ METODY

ROZVOJ KOMUNIKAČNÍCH SCHOPNOSTÍ

TERAPIE

V průběhu výchovně vzdělávacího procesu využíváme i prvky dalších terapií, jako je např. arteterapie, biblioterapie, dramaterapie, aromaterapie.

METODY A PŘÍSTUPY, STIMULUJÍCÍ CELKOVÝ ROZVOJ OSOBNOSTI ŽÁKA

PRVKY MONTESSORI PEDAGOGIKY

Jedním z hlavních principů Montessori pedagogiky (alternativního výchovně vzdělávacího programu) je podpora činnosti dítěte, kdy učitel zaujímá roli průvodce a podporovatele této činnosti. K dalším stěžejním principům náleží princip tzv. dělené odpovědnosti (dítěti je poskytována svoboda pouze v těch případech, kdy je schopno s ní adekvátně naložit), možnosti volby materiálů a pracovního místa a v neposlední řadě princip připraveného prostředí, které vychází z potřeb a schopností žáků.

Zejména dva poslední principy nám umožňuje naplňovat smyslová místnost, která byla pro tyto účely zřízena.

Více informací o Montessori pedagogice : https://www.montessoricr.cz/objevte-montessori/zakladni-principy

GLOBÁLNÍ ČTENÍ

Podstatou čtení s využitím globální metody je postup od celku k jednotlivým částem – tedy od celého slova, doplněného zobrazením konkrétního pojmu, k postupné analýze slov na písmena. Díky této metodě mohou žáci číst ihned celé slovo a vnímat jeho konkrétní význam. Souběžně s osvojováním čtenářských dovedností dochází k rozvoji zrakového vnímání, verbálního myšlení, záměrné pozornosti a komunikativních dovedností. 

Více informací o globálním čtení, psaní hůlkovým písmem a sociálním čtení: http://www.globalni-cteni.cz/

PSANÍ HŮLKOVÝM PÍSMEM

Metodika psaní hůlkovým písmem (Hůlková písanka) volně navazuje na čtení globální metodou (učební pomůcka První čtení). Hlavním smyslem této provázanosti je sjednocení typu písma pro čtení i psaní. Hůlková písmena byla vybrána, protože se nejsnáze napodobují.

SOCIÁLNÍ ČTENÍ

Hlavním smyslem sociálního čtení je, aby se „čtenář“ naučil poznávat, interpretovat a přiměřeně reagovat na zraková znamení a symboly, piktogramy, slova a skupiny slov, aniž by byly využívány čtenářské dovednosti. Žáci se tedy učí „číst“ konkrétní situace. V souladu s tím se sociální čtení tematicky vymezuje, a to s ohledem na aktuální možnosti a potřeby žáků. K nejčastěji zařazovaným tématům patří: obchod a nakupování, počasí a oblékání, vaření.

Od září školního roku 2020/2021 nabízí naše škola žákům logopedickou péči, kterou zajišťuje speciální pedagog se specializací na logopedii: Mgr. Jiřina Kvíčalová.

STIMULACE OROFACIÁLNÍ OBLASTI

Podstatou orofaciálních stimulačních technik a metod je působení (tlakem, tahem, vibracemi, chladem, teplem) na oblast obličeje a úst. Cílem je aktivovat funkci jazyka, dásní, čelisti, rtů, normalizovat svalové napětí a senzitivitu orofaciální oblasti, navodit příjemné podněty. Orofaciální cvičení směřují k rozvoji primárních funkcí v orofaciální oblasti (sání, polykání, žvýkání), zlepšení dýchání, k rozvoji preverbálních a verbálních schopností. V rámci realizace jednotlivých stimulačních cvičení je důležitá práce s celým tělem, zejména správná poloha těla.

K rozvoji uvedených funkcí a schopností využíváme zejména cvičení a techniky dle konceptu bazální stimulace a orofaciální regulační terapie Castillo Moralese.

VOKS – VÝMĚNNÝ OBRÁZKOVÝ KOMUNIKAČNÍ SYSTÉM

VOKS je alternativní metoda komunikace, která je určena žákům s výraznými potížemi při používání a porozumění mluvené řeči. Cílem VOKS je funkční nabytí komunikačních dovedností, které mohou žáci používat a uplatnit bez pomoci druhé osoby. Základními pomůckami pro VOKS je soubor jednoduchých černobílých obrázků, barevně rozlišené komunikační tabulky, komunikační kniha, větný proužek. Na místo obrázků lze použít i fotografie, piktogramy nebo jiné specifické symboly, vyhovující konkrétnímu žákovi.

MUZIKOTERAPIE

Využívá hudby, ticha, rytmu, zvuků, tónu, zpěvu, často v návaznosti na pohyb či výtvarnou tvorbu. Léčebnou metodou je jak vytváření nebo podílení se na hudbě, tak i její poslouchání, vnímání či jiné kreativní zpracování. Prostřednictvím muzikoterapie je u žáků podporován rozvoj vnímání, pozornosti, paměti, řeči, myšlení, orientace na vlastním těle a prostorové orientace, rozvoj motoriky, senzomotorické a psychomotorické koordinace, představivosti a kreativity, sociálního učení a soužití, rytmického cítění a je stimulováno emoční prožívání.

V současné době zprostředkovává našim žákům léčivé rytmy, zvuky a tóny muzikoterapeutka Renáta Plačková. Se svou léčivou hudbou za námi i nadále dojíždí i muzikoterapeutka Lucie Tomková.

CANISTERAPIE

Využívá pozitivního působení psa (psů) na psychickou, emocionální a fyzickou oblast jedince. Náplní canisterapeutických setkání jsou různé aktivity se psem, při nichž dochází u žáků k rozvoji jemné a hrubé motoriky, orientace v prostoru, komunikace, koncentrace, k rozvoji citové složky, sociálního cítění, myšlení a poznávání.

Na naší škole zajišťuje canisterapii (spolu se svými čtyřnohými terapeuty) canisterapeutka Jitka Šiklingová, členka sdružení Aura Canis.

TRAMPOLINING

Jedná se o netradiční cvičení na velké kruhové trampolíně. Pomocí těchto cvičení na trampolíně lze rozvíjet nervosvalovou koordinaci, senzomotorické dovednosti, prostorovou orientaci, rytmizaci, sociální vnímání a prožívání. Trampolínu mohou využívat i žáci s těžším zdravotním postižením, přičemž jsou jim na trampolíně nabízeny jiné aktivity. Jedná se například o tzv. trilogii v rámci konceptu Bazální stimulace, což v praxi znamená zprostředkování somatické, vestibulární a vibrační stimulace těmto žákům. Velmi příjemná je také individuální či skupinová relaxace na trampolíně. Podpůrně stimulační efekt pohupující se plachty trampolíny navozuje pocit blízký prožitkům z období nitroděložního vývoje, což má velký antistresový účinek, rovněž dochází k uvolnění, zmírnění či odstranění napětí.

VÝTVARNÉ TVOŘENÍ S PRVKY ARTEFILETIKY

Výtvarná výchova je součástí výuky, její náplň vychází ze školního vzdělávacího programu. Prováděné výtvarné aktivity obohacujeme o prvky artefiletiky. Dle možností se snažíme využívat netradiční materiály a techniky (např. malování na sklo, textil, dřevo, drátkování, tkaní na papírovém stavu). Při tvoření je kladen důraz na uvolněnou atmosféru, doprovázenou hudbou a podpořenou vůní. Výsledkem jsou vždy malá umělecká díla, která potěší jak srdce samotných tvůrců, tak i ostatních přátel školy. Pravidelně se zúčastňujeme výtvarných soutěží např. Svazu zahrádkářů.

Artefiletika představuje  reflektivnítvořivé zážitkové pojetí vzdělávání a výchovy, kdy hlavní důraz je kladen právě na prožitek a expresi (vyjádření) pocitů a myšlenek. Artefiletické aktivity podporují rozvoj kreativity, emočního prožívání, reflektivní komunikace a vzájemné spolupráce.

SNOEZELEN

Zprostředkovává prožitky “tady a teď“. Je to specificky vytvořené prostředí pro účely senzorické stimulace, relaxace a prožití osobní zkušenosti. Místnost nabízí využití různých přístrojů a pomůcek pro rozvíjení a stimulaci všech smyslů. Pro rozvoj zrakových vjemů je k dispozici například bublinkový vodní sloup, projektor pro promítání barevných olejových skvrn na stěnu, zrcadlová stěna, koule k odrazu světelných paprsků, světelná síť „hvězdné nebe“, UV osvětlení. Pro stimulaci sluchového vnímání slouží reprodukovaná hudba a různé i netradiční hudební nástroje, pro stimulaci čichu pak aroma difuzér a kvalitní vonné esence. Pro rozvíjení a stimulaci hmatového vnímání mají žáci k dispozici terapeutické polštáře, polohovací pomůcky, různé předměty a hračky. Všechny tyto přístroje a pomůcky dokáží vykouzlit příjemnou, uklidňující atmosféru, která je naprosto odlišná od běžného školního prostředí.

BAZÁLNÍ STIMULACE

Cílem bazální stimulace je podpora rozvoje vlastní identity, umožnění navázání komunikace se svým okolím, zvládnutí orientace v prostoru a čase, zlepšení funkcí organismu. Bazální stimulace umožňuje cítění a vnímání hranic vlastního těla, přítomnost jiné osoby, rozvíjí možnosti sebepoznání“(Friedlová, 2003).

Jednotlivé oblasti podpory:

 • somatická stimulace – vnímání vlastního těla
 • vestibulární stimulace – vnímání rovnováhy
 • vibrační stimulace – vnímání chvění, vibrací
 • orální stimulace – vnímání ústy
 • olfaktorická stimulace – čichové vnímání
 • taktilně-haptická stimulace – hmat a úchop
 • vizuální stimulace – vnímání zrakem
 • auditivní stimulace – vnímání sluchem
STIMULACE ZRAKOVÉHO VNÍMÁNÍ – LITE SCOUT, LED SVĚTELNÉ PANELY

LED světelné panely

U světelného panelu je využito LED technologie k osvětlování předmětů a obrázků, které jsou na něj pokládány. Díky tomu jsou do procesu vnímání zapojeny podpůrné vizuální signály: kontrast, barva, světlo. Pro žáka s těžkým zrakovým postižením je tak vytvořeno podnětné prostředí, motivující ho ke zkoumání, objevování a k motorické aktivitě. Podpořením zrakového vnímání pak dochází i k lepšímu pochopení a utváření pojmů, což má příznivý vliv na rozvoj komunikace a na celkový rozvoj osobnosti žáka.

Světelná magnetická tabule LiteScout

Jedná se o magnetickou tabuli, která vydává přirozené světlo. Spolu se souborem výukových pomůcek a her je určena k podpoře zrakové stimulace u žáků se zrakovým handicapem. Cílem terapie je dosáhnout zlepšení zraku, rozvoje vizuomotorické koordinace a celkové duševní kondice.